Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Frontmatter

Preface PDF
Qiang Yang, Michael Wooldridge

Main Track — Agent and Multiagent Systems

The Power of Local Manipulation Strategies in Assignment Mechanisms PDF
Timo Mennle, Michael Weiss, Basil Philipp, Sven Seuken
Quantifying Robustness of Trust Systems against Collusive Unfair Rating Attacks Using Information Theory PDF
Dongxia Wang, Tim Muller, Jie Zhang, Yang Liu
Optimal Auctions for Partially Rational Bidders PDF
Zihe Wang, Pingzhong Tang
An Expert-Level Card Playing Agent Based on a Variant of Perfect Information Monte Carlo Sampling PDF
Florian Wisser
Agile Planning for Real-World Disaster Response PDF
Feng Wu, Sarvapali D. Ramchurn, Wenchao Jiang, Jeol E. Fischer, Tom Rodden, Nicholas R. Jennings

Main Track — Artificial Intelligence and Social Sciences

Parliamentary Voting Procedures: Agenda Control, Manipulation, and Uncertainty PDF
Robert Bredereck, Jiehua Chen, Rolf Niedermeier, Toby Walsh

Main Track — Auctions and Market-Based Systems

Selling Reserved Instances in Cloud Computing PDF
Changjun Wang, Weidong Ma, Tao Qin, Xujin Chen, Xiaodong Hu, Tie-Yan Liu

Main Track — Constraints, Satisfiability, and Search

Improving the Efficiency of Dynamic Programming on Tree Decompositions via Machine Learning PDF
Michael Abseher, Frederico Dusberger, Nysret Musliu, Stefan Woltran

Main Track — Game Theory

Possible and Necessary Allocations via Sequential Mechanisms PDF
Haris Aziz, Toby Walsh, Lirong Xia
Fixing Tournaments for Kings, Chokers, and More PDF
Michael P. Kim, Virginia Vassilevska Williams
Spiteful Bidding in the Dollar Auction PDF
Marcin Waniek, Agata Nieścieruk, Tomasz Michalak, Talal Rahwan

Main Track — Heuristic Search

H-Index Manipulation by Merging Articles: Models, Theory, and Experiments PDF
René van Bevern, Christian Komusiewicz, Rolf Niedermeier, Manuel Sorge, Toby Walsh
Computing Possibly Optimal Solutions for Multi-Objective Constraint Optimisation with Tradeoffs PDF
Nic Wilson, Abdul Razak, Radu Marinescu

Main Track — Knowledge Representation, Reasoning, and Logic

A Simple Probabilistic Extension of Modal Mu-calculus PDF
Wanwei Liu, Lei Song, Ji Wang, Lijun Zhang
Automatic Generation of Raven’s Progressive Matrices PDF
Ke Wang, Zhendong Su

Main Track — Machine Learning

Portfolio Choices with Orthogonal Bandit Learning PDF
Weiwei Shen, Jun Wang, Yu-Gang Jiang, Hongyuan Zha
Information Gathering in Networks via Active Exploration PDF
Adish Singla, Eric Horvitz, Pushmeet Kohli, Ryen White, Andreas Krause
Medical Synonym Extraction with Concept Space Models PDF
Chang Wang, Liangliang Cao, Bowen Zhou
Detecting Emotions in Social Media: A Constrained Optimization Approach PDF
Yichen Wang, Aditya Pal
Regression Model Fitting under Differential Privacy and Model Inversion Attack PDF
Yue Wang, Cheng Si, Xintao Wu
Correcting Covariate Shift with the Frank-Wolfe Algorithm PDF
Junfeng Wen, Russell Greiner, Dale Schuurmans
Cognitive Modelling for Predicting Examinee Performance PDF
Runze Wu, Qi Liu, Yuping Liu, Enhong Chen, Yu Su, Zhigang Chen, Guoping Hu

Main Track — Multidisciplinary Topics and Applications

A Study of Human-Agent Collaboration for Multi-UAV Task Allocation in Dynamic Environments PDF
Sarvapali D. Ramchurn, Joel E Fischer, Yuki Ikuno, Feng Wu, Jack Flann, Antony Waldock
Automated Geometry Theorem Proving for Human-Readable Proofs PDF
Ke Wang, Zhendong Su
Offline Sketch Parsing via Shapeness Estimation PDF
Jie Wu, Changhu Wang, Liqing Zhang, Yong Rui

Main Track — Multiagent Systems

Equilibria Under the Probabilistic Serial Rule PDF
Haris Aziz, Serge Gaspers, Simon Mackenzie, Nicholas Mattei, Nina Narodytska, Toby Walsh

Main Track — Natural Language Processing

A Hybrid Neural Model for Type Classification of Entity Mentions PDF
Li Dong, Furu Wei, Hong Sun, Ming Zhou, Ke Xu
On Conceptual Labeling of a Bag of Words PDF
Xiangyan Sun, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Wei Wang
Modeling Mention, Context and Entity with Neural Networks for Entity Disambiguation PDF
Yaming Sun, Lei Lin, Duyu Tang, Nan Yang, Zhenzhou Ji, Xiaolong Wang
Syntax-Based Deep Matching of Short Texts PDF
Mingxuan Wang, Zhengdong Lu, Hang Li, Qun Liu
Convolutional Neural Networks for Text Hashing PDF
Jiaming Xu, Peng Wang, Guanhua Tian, Bo Xu, Jun Zhao, Fangyuan Wang, Hongwei Hao
Compressive Document Summarization via Sparse Optimization PDF
Jin-ge Yao, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao
Learning Term Embeddings for Hypernymy Identification PDF
Zheng Yu, Haixun Wang, Xuemin Lin, Min Wang
Prior-Based Dual Additive Latent Dirichlet Allocation for User-Item Connected Documents PDF
Wei Zhang, Jianyong Wang
Linking Heterogeneous Input Features with Pivots for Domain Adaptation PDF
Guangyou Zhou, Tingting He, Wensheng Wu, Xiaohua Tony Hu
A Subspace Learning Framework for Cross-Lingual Sentiment Classification with Partial Parallel Data PDF Erratum
Guangyou Zhou, Tingting He, Jun Zhao, Wensheng Wu

Main Track — Planning

Estimating the Probability of Meeting a Deadline in Hierarchical Plans PDF
Liat Cohen, Solomon Eyal Shimony, Gera Weiss
Mixed Discrete-Continuous Heuristic Generative Planning Based on Flow Tubes PDF
Enrique Fernandez-Gonzalez, Erez Karpas, Brian C. Williams
Factored Upper Bounds for Multiagent Planning Problems under Uncertainty with Non-Factored Value Functions PDF
Frans Adriaan Oliehoek, Matthijs T. J. Spaan, Stefan John Witwicki
Point-Based Planning for Multi-Objective POMDPs PDF
Diederik Marijn Roijers, Shimon Whiteson, Frans A. Oliehoek
Integrating Partial Order Reduction and Symmetry Elimination for Cost-Optimal Classical Planning PDF
Martin Wehrle, Malte Helmert, Alexander Shleyfman, Michael Katz
Multi-Objective POMDPs with Lexicographic Reward Preferences PDF
Kyle Hollins Wray, Shlomo Zilberstein
An Iterative Approach to Synthesize Data Transformation Programs PDF
Bo Wu, Craig A. Knoblock

Main Track — Recommender Systems

Optimal Greedy Diversity for Recommendation PDF
Azin Ashkan, Branislav Kveton, Shlomo Berkovsky, Zheng Wen
Sparse Probabilistic Matrix Factorization by Laplace Distribution for Collaborative Filtering PDF
Liping Jing, Peng Wang, Liu Yang
Simple Atom Selection Strategy for Greedy Matrix Completion PDF
Zebang Shen, Hui Qian, Tengfei Zhou, Song Wang
Exploring Implicit Hierarchical Structures for Recommender Systems PDF
Suhang Wang, Jiliang Tang, Yilin Wang, Huan Liu
Recommendation Algorithms for Optimizing Hit Rate, User Satisfaction and Website Revenue PDF
Xin Wang, Yunhui Guo, Congfu Xu
Cross-Domain Collaborative Filtering with Review Text PDF
Xin Xin, Zhirun Liu, Chin-Yew Lin, Heyan Huang, Xiaochi Wei, Ping Guo

Main Track — Relational Learning

Saul: Towards Declarative Learning Based Programming PDF
Parisa Kordjamshidi, Dan Roth, Hao Wu
Knowledge Base Completion Using Embeddings and Rules PDF
Quan Wang, Bin Wang, Li Guo

Main Track — Robotics and Vision

Reactive Integrated Motion Planning and Execution PDF
Andreas G. Hofmann, Enrique Fernandez, Justin Helbert, Scott D. Smith, Brian C. Williams
Weakly Supervised RBM for Semantic Segmentation PDF
Yong Li, Jing Liu, Yuhang Wang, Hanqing Lu, Songde Ma
Multi-Modality Tracker Aggregation: From Generative to Discriminative PDF
Xiaoqin Zhang, Wei Li, Mingyu Fan, Di Wang, Xiuzi Ye

Main Track — Sequential Decision Making

Solving MDPs with Skew Symmetric Bilinear Utility Functions PDF
Hugo Gilbert, Olivier Spanjaard, Paolo Viappiani, Paul Weng
Optimization of Probabilistic Argumentation with Markov Decision Models PDF
Emmanuel Hadoux, Aurélie Beynier, Nicolas Maudet, Paul Weng, Anthony Hunter

Main Track — Social Networks

A Scalable Community Detection Algorithm for Large Graphs Using Stochastic Block Models PDF
Chengbin Peng, Zhihua Zhang, Ka-Chun Wong, Xiangliang Zhang, David Keyes
Maximizing the Coverage of Information Propagation in Social Networks PDF
Zhefeng Wang, Enhong Chen, Qi Liu, Yu Yang, Yong Ge, Biao Chang

Main Track — Vision and Perception

Inferring Painting Style with Multi-Task Dictionary Learning PDF
Gaowen Liu, Yan Yan, Elisa Ricci, Yi Yang, Yahong Han, Stefan Winkler, Nicu Sebe
Social Image Parsing by Cross-Modal Data Refinement PDF
Zhiwu Lu, Xin Gao, Songfang Huang, Liwei Wang, Ji-Rong Wen
Adaptive Sharing for Image Classification PDF
Li Shen, Gang Sun, Zhouchen Lin, Qingming Huang, Enhua Wu
Saliency Detection with a Deeper Investigation of Light Field PDF
Jun Zhang, Meng Wang, Jun Gao, Yi Wang, Xudong Zhang, Xindong Wu

Main Track — Web and Knowledge-Based Information Systems

Web Page Classification Based on Uncorrelated Semi-Supervised Intra-View and Inter-View Manifold Discriminant Feature Extraction PDF
Xiao-Yuan Jing, Qian Liu, Fei Wu, Baowen Xu, Yangping Zhu, Songcan Chen
Personalized Sentiment Classification Based on Latent Individuality of Microblog Users PDF
Kaisong Song, Shi Feng, Wei Gao, Daling Wang, Ge Yu, Kam-Fai Wong
Online Learning to Rank for Content-Based Image Retrieval PDF
Ji Wan, Pengcheng Wu, Steven C. H. Hoi, Peilin Zhao, Xingyu Gao, Dayong Wang, Yongdong Zhang, Jintao Li
Deep Multimodal Hashing with Orthogonal Regularization PDF
Daixin Wang, Peng Cui, Mingdong Ou, Wenwu Zhu
Hamming Compatible Quantization for Hashing PDF
Zhe Wang, Ling-Yu Duan, Jie Lin, Xiaofang Wang, Tiejun Huang, Wen Gao
Determining Expert Research Areas with Multi-Instance Learning of Hierarchical Multi-Label Classification Model PDF
Tao Wu, Qifan Wang, Zhiwei Zhang, Luo Si

Main Track — Web Mining

Interactive Gender Inference with Integer Linear Programming PDF
Shoushan Li, Jingjing Wang, Guodong Zhou, Hanxiao Shi
VRCA: A Clustering Algorithm for Massive Amount of Texts PDF
Ming Liu, Lei Chen, Bingquan Liu, Xiaolong Wang
Towards Domain-Specific Semantic Relatedness: A Case Study from Geography PDF
Shilad Sen, Isaac Johnson, Rebecca Harper, Huy Mai, Samuel Horlbeck Olsen, Benjamin Mathers, Laura Souza Vonessen, Matthew Wright, Brent Hecht
Unsupervised Sentiment Analysis for Social Media Images PDF
Yilin Wang, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu, Baoxin Li
Re-Ranking Voting-Based Answers by Discarding User Behavior Biases PDF
Xiaochi Wei, Heyan Huang, Chin-Yew Lin, Xin Xin, Xianling Mao, Shangguang Wang
A Unified Probabilistic Model of User Activities and Relations on Social Networking Sites PDF
Xiaofeng Yu, Junqing Xie, Shuai Wang

Artificial Intelligence and the Arts Track

Artificial Intelligence in the Concertgebouw PDF
Andreas Arzt, Harald Frostel, Thassilo Gadermaier, Martin Gasser, Maarten Grachten, Gerhard Widmer
Learning to Rap Battle with Bilingual Recursive Neural Networks PDF
Dekai Wu, Karteek Addanki

Computational Sustainability Track

Online Fair Division: Analysing a Food Bank Problem PDF
Martin Damyanov Aleksandrov, Haris Aziz, Serge Gaspers, Toby Walsh
Reasoning about Connectivity Constraints PDF
Christian Bessiere, Emmanuel Hebrard, George Katsirelos, Toby Walsh
On the Balance of Meter Deployment Cost and NILM Accuracy PDF
Xiaohong Hao, Bangsheng Tang, Yongcai Wang
Fast Combinatorial Algorithm for Optimizing the Spread of Cascades PDF
Xiaojian Wu, Daniel Sheldon, Shlomo Zilberstein

Knowledge Representation Track

First-Order Rewritability of Temporal Ontology-Mediated Queries PDF
Alessandro Artale, Roman Kontchakov, Alisa Kovtunova, Vladislav Ryzhikov, Frank Wolter, Michael Zakharyaschev
An Extension-Based Approach to Belief Revision in Abstract Argumentation PDF
Martin Diller, Adrian Haret, Thomas Linsbichler, Stefan Rümmele, Stefan Woltran
On the Progression of Knowledge and Belief for Nondeterministic Actions in the Situation Calculus PDF
Liangda Fang, Yongmei Liu, Ximing Wen
Efficient Query Rewriting in the Description Logic EL and Beyond PDF
Peter Hansen, Carsten Lutz, İnanç Seylan, Frank Wolter
Merging in the Horn Fragment PDF
Adrian Haret, Stefan Rümmele, Stefan Woltran
Schema.org as a Description Logic PDF
Andre Hernich, Carsten Lutz, Ana Ozaki, Frank Wolter
Simplifying A Logic Program Using Its Consequences PDF
Jianmin Ji, Hai Wan, Ziwei Huo, Zhenfeng Yuan
On Forgetting Postulates in Answer Set Programming PDF
Jianmin Ji, Jia-Huai You, Yisong Wang
Ontology-Mediated Queries with Closed Predicates PDF
Carsten Lutz, Inanc Seylan, Frank Wolter
On the Parameterized Complexity of Belief Revision PDF
Andreas Pfandler, Stefan Rümmele, Johannes Peter Wallner, Stefan Woltran
A Complete Epistemic Planner without the Epistemic Closed World Assumption PDF
Hai Wan, Rui Yang, Liangda Fang, Yongmei Liu, Huada Xu
Query Understanding through Knowledge-Based Conceptualization PDF
Zhongyuan Wang, Kejun Zhao, Haixun Wang, Xiaofeng Meng, Ji-Rong Wen
Computation and Complexity of Preference Inference Based on Hierarchical Models PDF
Nic Wilson, Anne-Marie George, Barry O'Sullivan
Extending AGM Contraction to Arbitrary Logics PDF
Zhiqiang Zhuang, Zhe Wang, Kewen Wang, James P Delgrande

Machine Learning Track

A Graph Kernel Based on the Jensen-Shannon Representation Alignment PDF
Lu Bai, Zhihong Zhang, Chaoyan Wang, Xiao Bai, Edwin Hancock
Optimal Bayesian Hashing for Efficient Face Recognition PDF
Qi Dai, Jianguo Li, Jun Wang, Yurong Chen, Yu-Gang Jiang
Robust Multiple Kernel K-means Using L21-Norm PDF
Liang Du, Peng Zhou, Lei Shi, Hanmo Wang, Mingyu Fan, Wenjian Wang, Yi-Dong Shen
Data Sparseness in Linear SVM PDF
Xiang Li, Huaimin Wang, Bin Gu, Charles X. Ling
Regularizing Flat Latent Variables with Hierarchical Structures PDF
Rongcheng Lin, Huayu Li, Xiaojun Quan, Richang Hong, Zhiang Wu, Yong Ge
Optimizing Locally Linear Classifiers with Supervised Anchor Point Learning PDF
Xue Mao, Zhouyu Fu, Ou Wu, Weiming Hu
On the Runtime of Randomized Local Search and Simple Evolutionary Algorithms for Dynamic Makespan Scheduling PDF
Frank Neumann, Carsten Witt
Weakly Supervised Matrix Factorization for Noisily Tagged Image Parsing PDF
Yulei Niu, Zhiwu Lu, Songfang Huang, Peng Han, Ji-Rong Wen
Nonparametric Independence Testing for Small Sample Sizes PDF
Aaditya Ramdas, Leila Wehbe
Open Domain Short Text Conceptualization: A Generative + Descriptive Modeling Approach PDF
Yangqiu Song, Shusen Wang, Haixun Wang
Sketch the Storyline with CHARCOAL: A Non-Parametric Approach PDF
Siliang Tang, Fei Wu, Si Li, Weiming Lu, Zhongfei Zhang, Yueting Zhuang
Portable Option Discovery for Automated Learning Transfer in Object-Oriented Markov Decision Processes PDF
Nicholay Topin, Nicholas Haltmeyer, Shawn Squire, John Winder, Marie desJardins, James MacGlashan
Constrained Information-Theoretic Tripartite Graph Clustering to Identify Semantically Similar Relations PDF
Chenguang Wang, Yangqiu Song, Dan Roth, Chi Wang, Jiawei Han, Heng Ji, Ming Zhang
Semantic Topic Multimodal Hashing for Cross-Media Retrieval PDF
Di Wang, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Lihuo He
An Efficient Classifier Based on Hierarchical Mixing Linear Support Vector Machines PDF
Di Wang, Xiaoqin Zhang, Mingyu Fan, Xiuzi Ye
Learning to Hash on Partial Multi-Modal Data PDF
Qifan Wang, Luo Si, Bin Shen
Ranking Preserving Hashing for Fast Similarity Search PDF
Qifan Wang, Zhiwei Zhang, Luo Si
A Soft Version of Predicate Invention Based on Structured Sparsity PDF
William Yang Wang, Kathryn Mazaitis, William W. Cohen
Discriminative Unsupervised Dimensionality Reduction PDF
Xiaoqian Wang, Yun Liu, Feiping Nie, Heng Huang
A Joint Optimization Framework of Sparse Coding and Discriminative Clustering PDF
Zhangyang Wang, Yingzhen Yang, Shiyu Chang, Jinyan Li, Simon Fong, Thomas S Huang
Imaging Time-Series to Improve Classification and Imputation PDF
Zhiguang Wang, Tim Oates
Quantized Correlation Hashing for Fast Cross-Modal Search PDF
Botong Wu, Qiang Yang, Wei-Shi Zheng, Yizhou Wang, Jingdong Wang
Multi-Graph-View Learning for Complicated Object Classification PDF
Jia Wu, Shirui Pan, Xingquan Zhu, Zhihua Cai, Chengqi Zhang
A Direct Boosting Approach for Semi-supervised Classification PDF
Shaodan Zhai, Tian Xia, Zhongliang Li, Shaojun Wang
Recovery of Corrupted Multiple Kernels for Clustering PDF
Peng Zhou, Liang Du, Lei Shi, Hanmo Wang, Yi-Dong Shen
Learning a Robust Consensus Matrix for Clustering Ensemble via Kullback-Leibler Divergence Minimization PDF
Peng Zhou, Liang Du, Hanmo Wang, Lei Shi, Yi-Dong Shen

Demos Track

Modelling High-Dimensional Sequences with LSTM-RTRBM: Application to Polyphonic Music Generation PDF
Qi Lyu, Zhiyong Wu, Jun Zhu, Helen Meng

Journal Track

Complexity-Sensitive Decision Procedures for Abstract Argumentation (Extended Abstract) PDF
Wolfgang Dvořák, Matti Järvisalo, Johannes Peter Wallner, Stefan Woltran
On the Testability of BDI Agent Systems (Extended Abstract) PDF
Michael Winikoff, Stephen Cranefield
Inapproximability of Treewidth and Related Problems (Extended Abstract) PDF
Yu Wu, Per Austrin, Toniann Pitassi, David Liu

Best Papers from Sister Conferences Track

When Are Description Logic Knowledge Bases Indistinguishable? PDF
Elena Botoeva, Roman Kontchakov, Vladislav Ryzhikov, Frank Wolter, Michael Zakharyaschev
Speedy versus Greedy Search PDF
Christopher Makoto Wilt, Wheeler Ruml

Doctoral Consortium

Diagnosis of Technical Systems PDF
Roxane Koitz, Franz Wotawa
Dynamic Execution of Temporal Plans with Sensing Actions and Bounded Risk PDF
Pedro Henrique Santana, Brian C. Williams
Quantifying and Improving the Robustness of Trust Systems PDF
Dongxia Wang
The Spatio-Temporal Representation of Natural Reading PDF
Leila Wehbe
Approximate Algorithms for Stochastic Network Design PDF
Xiaojian Wu