Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Full Papers

What the Language You Tweet Says About Your Occupation PDF
Tianran Hu, Haoyuan Xiao, Jiebo Luo, Thuy-vy Thi Nguyen
Cross Social Media Recommendation PDF
Xiaozhong Liu, Tian Xia, Yingying Yu, Chun Guo, Yizhou Sun
Predicting Perceived Brand Personality with Social Media PDF
Anbang Xu, Haibin Liu, Liang Gou, Rama Akkiraju, Jalal Mahmud, Vibha Sinha, Yuheng Hu, Mu Qiao

Poster Papers

Privacy Preference Inference via Collaborative Filtering PDF
Taraneh Khazaei, Lu Xiao, Robert E. Mercer, Atif Khan
InsightMe: Raising Awareness of Conveyed Personality in Social Media Traces PDF
Bin Xu, Liang Gou, Anbang Xu, Dan Cosley, Jalal Mahmud

W4: Wiki Workshop

Hidden Gems in the Wikipedia Discussions: The Wikipedians’ Rationales PDF
Lu Xiao