Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Applications

Towards Better Understanding the Clothing Fashion Styles: A Multimodal Deep Learning Approach PDF
Yihui Ma, Jia Jia, Suping Zhou, Jingtian Fu, Yejun Liu, Zijian Tong
Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design PDF
Yongxin Yang, Yu Zheng, Timothy M. Hospedales
Local Discriminant Hyperalignment for Multi-Subject fMRI Data Alignment PDF
Muhammad Yousefnezhad, Daoqiang Zhang
StructInf: Mining Structural Influence from Social Streams PDF
Jing Zhang, Jie Tang, Yuanyi Zhong, Yuchen Mo, Juanzi Li, Guojie Song, Wendy Hall, Jimeng Sun

Artificial Intelligence and the Web

Joint Identification of Network Communities and Semantics via Integrative Modeling of Network Topologies and Node Contents PDF
Dongxiao He, Zhiyong Feng, Di Jin, Xiaobao Wang, Weixiong Zhang
Semantic Proximity Search on Heterogeneous Graph by Proximity Embedding PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Web-Based Semantic Fragment Discovery for On-Line Lingual-Visual Similarity PDF
Xiaoshuai Sun, Jiewei Cao, Chao Li, Lei Zhu, Heng Tao Shen
Exploiting both Vertical and Horizontal Dimensions of Feature Hierarchy for Effective Recommendation PDF
Zhu Sun, Jie Yang, Jie Zhang, Alessandro Bozzon
Community Preserving Network Embedding PDF
Xiao Wang, Peng Cui, Jing Wang, Jian Pei, Wenwu Zhu, Shiqiang Yang
Correlated Cascades: Compete or Cooperate PDF
Ali Zarezade, Ali Khodadadi, Mehrdad Farajtabar, Hamid R. Rabiee, Hongyuan Zha
Finding Critical Users for Social Network Engagement: The Collapsed k-Core Problem PDF
Fan Zhang, Ying Zhang, Lu Qin, Wenjie Zhang, Xuemin Lin
Efficient Delivery Policy to Minimize User Traffic Consumption in Guaranteed Advertising PDF
Jia Zhang, Zheng Wang, Qian Li, Jialin Zhang, Yanyan Lan, Qiang Li, Xiaoming Sun
Expectile Matrix Factorization for Skewed Data Analysis PDF
Rui Zhu, Di Niu, Linglong Kong, Zongpeng Li

Game Theory and Economic Paradigms

Mechanism Design in Social Networks PDF
Bin Li, Dong Hao, Dengji Zhao, Tao Zhou
Fans Economy and All-Pay Auctions with Proportional Allocations PDF
Pingzhong Tang, Yulong Zeng, Song Zuo
Randomized Mechanisms for Selling Reserved Instances in Cloud PDF
Jia Zhang, Weidong Ma, Tao Qin, Xiaoming Sun, Tie-Yan Liu

Heuristic Search and Optimization

A Fast Algorithm to Compute Maximum k-Plexes in Social Network Analysis PDF
Mingyu Xiao, Weibo Lin, Yuanshun Dai, Yifeng Zeng
A Unified Convex Surrogate for the Schatten-p Norm PDF
Chen Xu, Zhouchen Lin, Hongbin Zha
Efficient Stochastic Optimization for Low-Rank Distance Metric Learning PDF
Jie Zhang, Lijun Zhang

Knowledge Representation and Reasoning

Polynomially Bounded Logic Programs with Function Symbols: A New Decidable PDF
Vernon Asuncion, Yan Zhang, Heng Zhang
Ontology-Based Data Access with a Horn Fragment of Metric Temporal Logic PDF
Sebastian Brandt, Elem Güzel Kalaycı, Roman Kontchakov, Vladislav Ryzhikov, Guohui Xiao, Michael Zakharyaschev
Graph-Based Wrong IsA Relation Detection in a Large-Scale Lexical Taxonomy PDF
Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Yi Zhang, Seung-won Hwang, Haixun Wang
On the Transitivity of Hypernym-Hyponym Relations in Data-Driven Lexical Taxonomies PDF
Jiaqing Liang, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Wei Wang, Pinpin Zhu
Causal Discovery Using Regression-Based Conditional Independence Tests PDF
Hao Zhang, Shuigeng Zhou, Kun Zhang, Jihong Guan
An Improved Algorithm for Learning to Perform Exception-Tolerant Abduction PDF
Mengxue Zhang, Tushar Mathew, Brendan A. Juba
Trust-Sensitive Evolution of DL-Lite Knowledge Bases PDF
Dmitriy Zheleznyakov, Evgeny Kharlamov, Ian Horrocks

Machine Learning Applications

Explicit Defense Actions Against Test-Set Attacks PDF
Scott Alfeld, Xiaojin Zhu, Paul Barford
A Hybrid Collaborative Filtering Model with Deep Structure for Recommender Systems PDF
Xin Dong, Lei Yu, Zhonghuo Wu, Yuxia Sun, Lingfeng Yuan, Fangxi Zhang
Collaborative Dynamic Sparse Topic Regression with User Profile Evolution for Item Recommendation PDF
Li Gao, Jia Wu, Chuan Zhou, Yue Hu
Question Difficulty Prediction for READING Problems in Standard Tests PDF
Zhenya Huang, Qi Liu, Enhong Chen, Hongke Zhao, Mingyong Gao, Si Wei, Yu Su, Guoping Hu
Multitask Dyadic Prediction and Its Application in Prediction of Adverse Drug-Drug Interaction PDF
Bo Jin, Haoyu Yang, Cao Xiao, Ping Zhang, Xiaopeng Wei, Fei Wang
ERMMA: Expected Risk Minimization for Matrix Approximation-based Recommender Systems PDF
DongSheng Li, Chao Chen, Qin Lv, Li Shang, Stephen M. Chu, Hongyuan Zha
Learning with Feature Network and Label Network Simultaneously PDF
Yingming Li, Ming Yang, Zenglin Xu, Zhongfei (Mark) Zhang
Collaborative Company Profiling: Insights from an Employee's Perspective PDF
Hao Lin, Hengshu Zhu, Yuan Zuo, Chen Zhu, Junjie Wu, Hui Xiong
On Predictive Patent Valuation: Forecasting Patent Citations and Their Types PDF
Xin Liu, Junchi Yan, Shuai Xiao, Xiangfeng Wang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Unsupervised Deep Learning for Optical Flow Estimation PDF
Zhe Ren, Junchi Yan, Bingbing Ni, Bin Liu, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha
Neural Programming by Example PDF
Chengxun Shu, Hongyu Zhang
A Deep Hierarchical Approach to Lifelong Learning in Minecraft PDF
Chen Tessler, Shahar Givony, Tom Zahavy, Daniel J. Mankowitz, Shie Mannor
Learning Attributes from the Crowdsourced Relative Labels PDF
Tian Tian, Ning Chen, Jun Zhu
Multiset Feature Learning for Highly Imbalanced Data Classification PDF
Fei Wu, Xiao-Yuan Jing, Shiguang Shan, Wangmeng Zuo, Jing-Yu Yang
Adverse Drug Reaction Prediction with Symbolic Latent Dirichlet Allocation PDF
Cao Xiao, Ping Zhang, W. Art Chaovalitwongse, Jianying Hu, Fei Wang
Modeling the Intensity Function of Point Process Via Recurrent Neural Networks PDF
Shuai Xiao, Junchi Yan, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Bridging Video Content and Comments: Synchronized Video Description with Temporal Summarization of Crowdsourced Time-Sync Comments PDF
Linli Xu, Chao Zhang
Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Citywide Crowd Flows Prediction PDF
Junbo Zhang, Yu Zheng, Dekang Qi
Robust Manifold Matrix Factorization for Joint Clustering and Feature Extraction PDF
Lefei Zhang, Qian Zhang, Bo Du, Dacheng Tao, Jane You
Discrete Personalized Ranking for Fast Collaborative Filtering from Implicit Feedback PDF
Yan Zhang, Defu Lian, Guowu Yang
Catch’Em All: Locating Multiple Diffusion Sources in Networks with Partial Observations PDF
Kai Zhu, Zhen Chen, Lei Ying

Machine Learning Methods

Unsupervised Domain Adaptation with a Relaxed Covariate Shift Assumption PDF
Tameem Adel, Han Zhao, Alexander Wong
Sparse Boltzmann Machines with Structure Learning as Applied to Text Analysis PDF
Zhourong Chen, Nevin L. Zhang, Dit-Yan Yeung, Peixian Chen
Communication Lower Bounds for Distributed Convex Optimization: Partition Data on Features PDF
Zihao Chen, Luo Luo, Zhihua Zhang
Deep MIML Network PDF
Ji Feng, Zhi-Hua Zhou
MPGL: An Efficient Matching Pursuit Method for Generalized LASSO PDF
Dong Gong, Mingkui Tan, Yanning Zhang, Anton van den Hengel, Qinfeng Shi
Alternating Back-Propagation for Generator Network PDF
Tian Han, Yang Lu, Song-Chun Zhu, Ying Nian Wu
Self-Paced Multi-Task Learning PDF
Changsheng Li, Junchi Yan, Fan Wei, Weishan Dong, Qingshan Liu, Hongyuan Zha
Learning Safe Prediction for Semi-Supervised Regression PDF
Yu-Feng Li, Han-Wen Zha, Zhi-Hua Zhou
A Two-Stage Approach for Learning a Sparse Model with Sharp Excess Risk Analysis PDF
Zhe Li, Tianbao Yang, Lijun Zhang, Rong Jin
Multiple Kernel k-Means with Incomplete Kernels PDF
Xinwang Liu, Miaomiao Li, Lei Wang, Yong Dou, Jianping Yin, En Zhu
Optimal Neighborhood Kernel Clustering with Multiple Kernels PDF
Xinwang Liu, Sihang Zhou, Yueqing Wang, Miaomiao Li, Yong Dou, En Zhu, Jianping Yin
Probabilistic Non-Negative Matrix Factorization and Its Robust Extensions for Topic Modeling PDF
Minnan Luo, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Yi Yang, Alexander Hauptmann, Qinghua Zheng
Streaming Classification with Emerging New Class by Class Matrix Sketching PDF
Xin Mu, Feida Zhu, Juan Du, Ee-Peng Lim, Zhi-Hua Zhou
Unsupervised Large Graph Embedding PDF
Feiping Nie, Wei Zhu, Xuelong Li
A General Clustering Agreement Index: For Comparing Disjoint and Overlapping Clusters PDF
Reihaneh Rabbany, Osmar R. Zaïane
Online Active Linear Regression via Thresholding PDF
Carlos Riquelme, Ramesh Johari, Baosen Zhang
Distant Domain Transfer Learning PDF
Ben Tan, Yu Zhang, Sinno Jialin Pan, Qiang Yang
Confidence-Rated Discriminative Partial Label Learning PDF
Cai-Zhi Tang, Min-Ling Zhang
Fredholm Multiple Kernel Learning for Semi-Supervised Domain Adaptation PDF
Wei Wang, Hao Wang, Chen Zhang, Yang Gao
Improving Efficiency of SVM k-Fold Cross-Validation by Alpha Seeding PDF
Zeyi Wen, Bin Li, Ramamohanarao Kotagiri, Jian Chen, Yawen Chen, Rui Zhang
Efficient Non-Oblivious Randomized Reduction for Risk Minimization with Improved Excess Risk Guarantee PDF
Yi Xu, Haiqin Yang, Lijun Zhang, Tianbao Yang
TaGiTeD: Predictive Task Guided Tensor Decomposition for Representation Learning from Electronic Health Records PDF
Kai Yang, Xiang Li, Haifeng Liu, Jing Mei, Guotong Xie, Junfeng Zhao, Bing Xie, Fei Wang
Deep Learning for Fixed Model Reuse PDF
Yang Yang, De-Chuan Zhan, Ying Fan, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
SeqGAN: Sequence Generative Adversarial Nets with Policy Gradient PDF
Lantao Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu
Scalable Feature Selection via Distributed Diversity Maximization PDF
Sepehr Abbasi Zadeh, Mehrdad Ghadiri, Vahab Mirrokni, Morteza Zadimoghaddam
Fast Compressive Phase Retrieval under Bounded Noise PDF
Hongyang Zhang, Shan You, Zhouchen Lin, Chao Xu
Query-Efficient Imitation Learning for End-to-End Simulated Driving PDF
Jiakai Zhang, Kyunghyun Cho
Growing Interpretable Part Graphs on ConvNets via Multi-Shot Learning PDF
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu
Universum Prescription: Regularization Using Unlabeled Data PDF
Xiang Zhang, Yann LeCun
Learning Sparse Task Relations in Multi-Task Learning PDF
Yu Zhang, Qiang Yang
Multi-View Clustering via Deep Matrix Factorization PDF
Handong Zhao, Zhengming Ding, Yun Fu
SCOPE: Scalable Composite Optimization for Learning on Spark PDF
Shen-Yi Zhao, Ru Xiang, Ying-Hao Shi, Peng Gao, Wu-Jun Li
Lock-Free Optimization for Non-Convex Problems PDF
Shen-Yi Zhao, Gong-Duo Zhang, Wu-Jun Li
Scalable Graph Embedding for Asymmetric Proximity PDF
Chang Zhou, Yuqiong Liu, Xiaofei Liu, Zhongyi Liu, Jun Gao
Bilinear Probabilistic Canonical Correlation Analysis via Hybrid Concatenations PDF
Yang Zhou, Haiping Lu, Yiu-ming Cheung
Parametric Dual Maximization for Non-Convex Learning Problems PDF
Yuxun Zhou, Zhaoyi Kang, Costas J. Spanos
One-Step Spectral Clustering via Dynamically Learning Affinity Matrix and Subspace PDF
Xiaofeng Zhu, Wei He, Yonggang Li, Yang Yang, Shichao Zhang, Rongyao Hu, Yonghua Zhu
Multi-Kernel Low-Rank Dictionary Pair Learning for Multiple Features Based Image Classification PDF
Xiaoke Zhu, Xiao-Yuan Jing, Fei Wu, Di Wu, Li Cheng, Sen Li, Ruimin Hu
Discover Multiple Novel Labels in Multi-Instance Multi-Label Learning PDF
Yue Zhu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou

Natural Language Processing and Knowledge Representation

Distant Supervision for Relation Extraction with Sentence-Level Attention and Entity Descriptions PDF
Guoliang Ji, Kang Liu, Shizhu He, Jun Zhao
Neural Bag-of-Ngrams PDF
Bofang Li, Tao Liu, Zhe Zhao, Puwei Wang, Xiaoyong Du
SummaRuNNer: A Recurrent Neural Network Based Sequence Model for Extractive Summarization of Documents PDF
Ramesh Nallapati, Feifei Zhai, Bowen Zhou
SSP: Semantic Space Projection for Knowledge Graph Embedding with Text Descriptions PDF
Han Xiao, Minlie Huang, Lian Meng, Xiaoyan Zhu
Efficiently Answering Technical Questions — A Knowledge Graph Approach PDF
Shuo Yang, Lei Zou, Zhongyuan Wang, Jun Yan, Ji-Rong Wen
Incorporating Knowledge Graph Embeddings into Topic Modeling PDF
Liang Yao, Yin Zhang, Baogang Wei, Zhe Jin, Rui Zhang, Yangyang Zhang, Qinfei Chen
A Context-Enriched Neural Network Method for Recognizing Lexical Entailment PDF
Kun Zhang, Enhong Chen, Qi Liu, Chuanren Liu, Guangyi Lv

Natural Language Processing and Machine Learning

Translation Prediction with Source Dependency-Based Context Representation PDF
Kehai Chen, Tiejun Zhao, Muyun Yang, Lemao Liu
Recurrent Attentional Topic Model PDF
Shuangyin Li, Yu Zhang, Rong Pan, Mingzhi Mao, Yang Yang
Deterministic Attention for Sequence-to-Sequence Constituent Parsing PDF
Chunpeng Ma, Lemao Liu, Akihiro Tamura, Tiejun Zhao, Eiichiro Sumita
Condensed Memory Networks for Clinical Diagnostic Inferencing PDF
Aaditya Prakash, Siyuan Zhao, Sadid A. Hasan, Vivek Datla, Kathy Lee, Ashequl Qadir, Joey Liu, Oladimeji Farri
Multiresolution Recurrent Neural Networks: An Application to Dialogue Response Generation PDF
Iulian Vlad Serban, Tim Klinger, Gerald Tesauro, Kartik Talamadupula, Bowen Zhou, Yoshua Bengio, Aaron Courville
Dual-Clustering Maximum Entropy with Application to Classification and Word Embedding PDF
Xiaolong Wang, Jingjing Wang, Chengxiang Zhai
Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation PDF
Xing Wang, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li, Deyi Xiong, Min Zhang
A Dynamic Window Neural Network for CCG Supertagging PDF
Huijia Wu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
Topic Aware Neural Response Generation PDF
Chen Xing, Wei Wu, Yu Wu, Jie Liu, Yalou Huang, Ming Zhou, Wei-Ying Ma
Neural Models for Sequence Chunking PDF
Feifei Zhai, Saloni Potdar, Bing Xiang, Bowen Zhou
BattRAE: Bidimensional Attention-Based Recursive Autoencoders for Learning Bilingual Phrase Embeddings PDF
Biao Zhang, Deyi Xiong, Jinsong Su
Bilingual Lexicon Induction from Non-Parallel Data with Minimal Supervision PDF
Meng Zhang, Haoruo Peng, Yang Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun
Active Discriminative Text Representation Learning PDF
Ye Zhang, Matthew Lease, Byron C. Wallace
Learning Context-Specific Word/Character Embeddings PDF
Xiaoqing Zheng, Jiangtao Feng, Yi Chen, Haoyuan Peng, Wenqing Zhang
Mechanism-Aware Neural Machine for Dialogue Response Generation PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He

Natural Language Processing and Text Mining

Structural Correspondence Learning for Cross-Lingual Sentiment Classification with One-to-Many Mappings PDF
Nana Li, Shuangfei Zhai, Zhongfei Zhang, Boying Liu
Attentive Interactive Neural Networks for Answer Selection in Community Question Answering PDF
Xiaodong Zhang, Sujian Li, Lei Sha, Houfeng Wang
Community-Based Question Answering via Asymmetric Multi-Faceted Ranking Network Learning PDF
Zhou Zhao, Hanqing Lu, Vincent W. Zheng, Deng Cai, Xiaofei He, Yueting Zhuang

Planning and Scheduling

Fast SSP Solvers Using Short-Sighted Labeling PDF
Luis Enrique Pineda, Kyle Hollins Wray, Shlomo Zilberstein
When to Reset Your Keys: Optimal Timing of Security Updates via Learning PDF
Zizhan Zheng, Ness B. Shroff, Prasant Mohapatra
Human-Aware Plan Recognition PDF
Hankz Hankui Zhuo

Reasoning under Uncertainty

Solving Constrained Combinatorial Optimisation Problems via MAP Inference without High-Order Penalties PDF
Zhen Zhang, Qinfeng Shi, Julian McAuley, Wei Wei, Yanning Zhang, Rui Yao, Anton van den Hengel

Robotics

Dynamically Constructed (PO)MDPs for Adaptive Robot Planning PDF
Shiqi Zhang, Piyush Khandelwal, Peter Stone

Vision

Reference Based LSTM for Image Captioning PDF
Minghai Chen, Guiguang Ding, Sicheng Zhao, Hui Chen, Qiang Liu, Jungong Han
A Multi-Task Deep Network for Person Re-Identification PDF
Weihua Chen, Xiaotang Chen, Jianguo Zhang, Kaiqi Huang
Deep Correlated Metric Learning for Sketch-based 3D Shape Retrieval PDF
Guoxian Dai, Jin Xie, Fan Zhu, Yi Fang
Deep Manifold Learning of Symmetric Positive Definite Matrices with Application to Face Recognition PDF
Zhen Dong, Su Jia, Chi Zhang, Mingtao Pei, Yuwei Wu
Learning Patch-Based Dynamic Graph for Visual Tracking PDF
Chenglong Li, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Jin Tang
Image Caption with Global-Local Attention PDF
Linghui Li, Sheng Tang, Lixi Deng, Yongdong Zhang, Qi Tian
Non-Rigid Point Set Registration with Robust Transformation Estimation under Manifold Regularization PDF
Jiayi Ma, Ji Zhao, Junjun Jiang, Huabing Zhou
An End-to-End Spatio-Temporal Attention Model for Human Action Recognition from Skeleton Data PDF
Sijie Song, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jiaying Liu
Cross-View People Tracking by Scene-Centered Spatio-Temporal Parsing PDF
Yuanlu Xu, Xiaobai Liu, Lei Qin, Song-Chun Zhu
Leveraging Video Descriptions to Learn Video Question Answering PDF
Kuo-Hao Zeng, Tseng-Hung Chen, Ching-Yao Chuang, Yuan-Hong Liao, Juan Carlos Niebles, Min Sun
Learning Heterogeneous Dictionary Pair with Feature Projection Matrix for Pedestrian Video Retrieval via Single Query Image PDF
Xiaoke Zhu, Xiao-Yuan Jing, Fei Wu, Yunhong Wang, Wangmeng Zuo, Wei-Shi Zheng

Special Track on Cognitive Systems

Imagined Visual Representations as Multimodal Embeddings PDF
Guillem Collell, Ted Zhang, Marie-Francine Moens
Combining Logical Abduction and Statistical Induction: Discovering Written Primitives with Human Knowledge PDF
Wang-Zhou Dai, Zhi-Hua Zhou

Special Track on Computational Sustainability

Maximizing the Probability of Arriving on Time: A Practical Q-Learning Method PDF
Zhiguang Cao, Hongliang Guo, Jie Zhang, Frans Oliehoek, Ulrich Fastenrath
Robust Optimization for Tree-Structured Stochastic Network Design PDF
Xiaojian Wu, Akshat Kumar, Daniel Sheldon, Shlomo Zilberstein

Special Track on Integrated Systems

Integration of Planning with Recognition for Responsive Interaction Using Classical Planners PDF
Richard G. Freedman, Shlomo Zilberstein
Building Task-Oriented Dialogue Systems for Online Shopping PDF
Zhao Yan, Nan Duan, Peng Chen, Ming Zhou, Jianshe Zhou, Zhoujun Li

EAAI Symposium Full Papers

An Image Wherever You Look! Making Vision Just Another Sensor for AI/Robotics Projects PDF
Andy Zhang, John Lee, Ciante Jones, Zachary Dodds

EAAI Symposium Poster Papers

Application for AI-OCR Module: Auto Detection of Emails/Letter Images PDF
Kelsey Fargas, Bingjie Zhou, Elizabeth Staruk, Sheila Tejada
Exploring Artificial Intelligence Through Image Recognition PDF
Kelsey Fargas, Bingjie Zhou, Elizabeth Staruk, Sheila Tejada
Online SPARC for Drawing and Animation PDF
Elias Marcopoulos, Maede Rayatidamavandi, Crisel Suarez, Yuanlin Zhang

EAAI Model AI Assignments

Model AI Assignments 2017 PDF
Todd W. Neller, Joshua Eckroth, Sravana Reddy, Joshua Ziegler, Jason Bindewald, Gilbert Peterson, Thomas Way, Paula Matuszek, Lillian Cassel, Mary-Angela Papalaskari, Carol Weiss, Ariel Anders, Sertac Karaman

Senior Member Summary Talks

Latent Tree Analysis PDF
Nevin L. Zhang, Leonard K. M. Poon

Student Abstracts

SReN: Shape Regression Network for Comic Storyboard Extraction PDF
Zheqi He, Yafeng Zhou, Yongtao Wang, Zhi Tang
Redesigning Stochastic Environments for Maximized Utility PDF
Sarah Keren, Avigdor Gal, Erez Karpas, Luis Pineda, Shlomo Zilberstein
Rethinking the Link Prediction Problem in Signed Social Networks PDF
Xiaoming Li, Hui Fang, Jie Zhang
Semantic Representation Using Explicit Concept Space Models PDF
Walid Ahmed Shalaby, Wlodek Zadrozny
A Sampling Based Approach for Proactive Project Scheduling with Time-Dependent Duration Uncertainty PDF
Wen Song, Donghun Kang, Jie Zhang, Hui Xi
Extracting Highly Effective Features for Supervised Learning via Simultaneous Tensor Factorization PDF
Sunny Verma, Wei Liu, Chen Wang, Liming Zhu
Authorship Attribution with Topic Drift Model PDF
Min Yang, Dingju Zhu, Yong Tang, Jingxuan Wang
Participatory Art Museum: Collecting and Modeling Crowd Opinions PDF
Xiaoyu Zeng, Ruohan Zhang
High-Resolution Mobile Fingerprint Matching via Deep Joint KNN-Triplet Embedding PDF
Fandong Zhang, Jufu Feng
A Computational Assessment Model for the Adaptive Level of Rehabilitation Exergames for the Elderly PDF
Hao Zhang, Chunyan Miao, Han Yu, Cyril Leung
Natural Language Person Retrieval PDF
Tao Zhou, Jie Yu

Doctoral Consortium

Scalable Nonparametric Tensor Analysis PDF
Shandian Zhe

Demonstrations

AniDraw: When Music and Dance Meet Harmoniously PDF
Yaohua Bu, Tang Taoran, Jia Jia, Ma Zhiyuan, Wu Songyao, You Yuming


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.