Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Applications

Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design PDF
Yongxin Yang, Yu Zheng, Timothy M. Hospedales
Local Discriminant Hyperalignment for Multi-Subject fMRI Data Alignment PDF
Muhammad Yousefnezhad, Daoqiang Zhang
Volumetric ConvNets with Mixed Residual Connections for Automated Prostate Segmentation from 3D MR Images PDF
Lequan Yu, Xin Yang, Hao Chen, Jing Qin, Pheng Ann Heng

Artificial Intelligence and the Web

Transitive Hashing Network for Heterogeneous Multimedia Retrieval PDF
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang
Random-Radius Ball Method for Estimating Closeness Centrality PDF
Wataru Inariba, Takuya Akiba, Yuichi Yoshida
Treatment Effect Estimation with Data-Driven Variable Decomposition PDF
Kun Kuang, Peng Cui, Bo Li, Meng Jiang, Shiqiang Yang, Fei Wang
Semantic Proximity Search on Heterogeneous Graph by Proximity Embedding PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Exploiting both Vertical and Horizontal Dimensions of Feature Hierarchy for Effective Recommendation PDF
Zhu Sun, Jie Yang, Jie Zhang, Alessandro Bozzon
Community Preserving Network Embedding PDF
Xiao Wang, Peng Cui, Jing Wang, Jian Pei, Wenwu Zhu, Shiqiang Yang
Multiple Source Detection without Knowing the Underlying Propagation Model PDF
Zheng Wang, Chaokun Wang, Jisheng Pei, Xiaojun Ye
Learning Visual Sentiment Distributions via Augmented Conditional Probability Neural Network PDF
Jufeng Yang, Ming Sun, Xiaoxiao Sun
Visual Sentiment Analysis by Attending on Local Image Regions PDF
Quanzeng You, Hailin Jin, Jiebo Luo

Cognitive Modeling and Cognitive Systems

An Integrated Model for Effective Saliency Prediction PDF
Xiaoshuai Sun, Zi Huang, Hongzhi Yin, Heng Tao Shen

Game Theory and Economic Paradigms

Market Pricing for Data Streams PDF
Melika Abolhassani, Hossein Esfandiari, MohammadTaghi Hajiaghayi, Brendan Lucier, Hadi Yami
Engineering Agreement: The Naming Game with Asymmetric and Heterogeneous Agents PDF
Jie Gao, Bo Li, Grant Schoenebeck, Fang-Yi Yu
Computing Least Cores of Supermodular Cooperative Games PDF
Daisuke Hatano, Yuichi Yoshida
Achieving Sustainable Cooperation in Generalized Prisoner's Dilemma with Observation Errors PDF
Fuuki Shigenaka, Tadashi Sekiguchi, Atsushi Iwasaki, Makoto Yokoo

Heuristic Search and Optimization

Dancing with Decision Diagrams: A Combined Approach to Exact Cover PDF
Masaaki Nishino, Norihito Yasuda, Shin-ichi Minato, Masaaki Nagata
Solving High-Dimensional Multi-Objective Optimization Problems with Low Effective Dimensions PDF
Hong Qian, Yang Yu
Non-Monotone DR-Submodular Function Maximization PDF
Tasuku Soma, Yuichi Yoshida
Regret Ratio Minimization in Multi-Objective Submodular Function Maximization PDF
Tasuku Soma, Yuichi Yoshida

Knowledge Representation and Reasoning

Diagnosability Planning for Controllable Discrete Event Systems PDF
Hassan Ibrahim, Philippe Dague, Alban Grastien, Lina Ye, Laurent Simon
LPMLN, Weak Constraints, and P-log PDF
Joohyung Lee, Zhun Yang
Compiling Graph Substructures into Sentential Decision Diagrams PDF
Masaaki Nishino, Norihito Yasuda, Shin-ichi Minato, Masaaki Nagata

Machine Learning Applications

GLOMA: Embedding Global Information in Local Matrix Approximation Models for Collaborative Filtering PDF
Chao Chen, Dongsheng Li, Qin Lv, Junchi Yan, Li Shang, Stephen M. Chu
A Hybrid Collaborative Filtering Model with Deep Structure for Recommender Systems PDF
Xin Dong, Lei Yu, Zhonghuo Wu, Yuxia Sun, Lingfeng Yuan, Fangxi Zhang
Multitask Dyadic Prediction and Its Application in Prediction of Adverse Drug-Drug Interaction PDF
Bo Jin, Haoyu Yang, Cao Xiao, Ping Zhang, Xiaopeng Wei, Fei Wang
Learning with Feature Network and Label Network Simultaneously PDF
Yingming Li, Ming Yang, Zenglin Xu, Zhongfei (Mark) Zhang
On Predictive Patent Valuation: Forecasting Patent Citations and Their Types PDF
Xin Liu, Junchi Yan, Shuai Xiao, Xiangfeng Wang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Learning Implicit Tasks for Patient-Specific Risk Modeling in ICU PDF
Nozomi Nori, Hisashi Kashima, Kazuto Yamashita, Susumu Kunisawa, Yuichi Imanaka
Unsupervised Deep Learning for Optical Flow Estimation PDF
Zhe Ren, Junchi Yan, Bingbing Ni, Bin Liu, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha
Multiset Feature Learning for Highly Imbalanced Data Classification PDF
Fei Wu, Xiao-Yuan Jing, Shiguang Shan, Wangmeng Zuo, Jing-Yu Yang
Modeling the Intensity Function of Point Process Via Recurrent Neural Networks PDF
Shuai Xiao, Junchi Yan, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Pairwise Relationship Guided Deep Hashing for Cross-Modal Retrieval PDF
Erkun Yang, Cheng Deng, Wei Liu, Xianglong Liu, Dacheng Tao, Xinbo Gao
Discriminative Semi-Supervised Dictionary Learning with Entropy Regularization for Pattern Classification PDF
Meng Yang, Lin Chen
Fine-Grained Recurrent Neural Networks for Automatic Prostate Segmentation in Ultrasound Images PDF
Xin Yang, Lequan Yu, Lingyun Wu, Yi Wang, Dong Ni, Jing Qin, Pheng-Ann Heng
Knowledge Transfer for Deep Reinforcement Learning with Hierarchical Experience Replay PDF
Haiyan Yin, Sinno Jialin Pan
Personalized Donor-Recipient Matching for Organ Transplantation PDF
Jinsung Yoon, Ahmed M. Alaa, Martin Cadeiras, Mihaela van der Schaar
Robust Manifold Matrix Factorization for Joint Clustering and Feature Extraction PDF
Lefei Zhang, Qian Zhang, Bo Du, Dacheng Tao, Jane You
Discrete Personalized Ranking for Fast Collaborative Filtering from Implicit Feedback PDF
Yan Zhang, Defu Lian, Guowu Yang
Catch’Em All: Locating Multiple Diffusion Sources in Networks with Partial Observations PDF
Kai Zhu, Zhen Chen, Lei Ying

Machine Learning Methods

Cross-Domain Kernel Induction for Transfer Learning PDF
Wei-Cheng Chang, Yuexin Wu, Hanxiao Liu, Yiming Yang
Sparse Boltzmann Machines with Structure Learning as Applied to Text Analysis PDF
Zhourong Chen, Nevin L. Zhang, Dit-Yan Yeung, Peixian Chen
Efficient Sparse Low-Rank Tensor Completion Using the Frank-Wolfe Algorithm PDF
Xiawei Guo, Quanming Yao, James Tin-Yau Kwok
Sequential Classification-Based Optimization for Direct Policy Search PDF
Yi-Qi Hu, Hong Qian, Yang Yu
Transfer Learning for Deep Learning on Graph-Structured Data PDF
Jaekoo Lee, Hyunjae Kim, Jongsun Lee, Sungroh Yoon
Efficient Online Model Adaptation by Incremental Simplex Tableau PDF
Zhixian Lei, Xuehan Ye, Yongcai Wang, Deying Li, Jia Xu
Self-Paced Multi-Task Learning PDF
Changsheng Li, Junchi Yan, Fan Wei, Weishan Dong, Qingshan Liu, Hongyuan Zha
Low-Rank Tensor Completion with Total Variation for Visual Data Inpainting PDF
Xutao Li, Yunming Ye, Xiaofei Xu
A Two-Stage Approach for Learning a Sparse Model with Sharp Excess Risk Analysis PDF
Zhe Li, Tianbao Yang, Lijun Zhang, Rong Jin
Multiple Kernel k-Means with Incomplete Kernels PDF
Xinwang Liu, Miaomiao Li, Lei Wang, Yong Dou, Jianping Yin, En Zhu
Optimal Neighborhood Kernel Clustering with Multiple Kernels PDF
Xinwang Liu, Sihang Zhou, Yueqing Wang, Miaomiao Li, Yong Dou, En Zhu, Jianping Yin
Generalization Analysis for Ranking Using Integral Operator PDF
Yong Liu, Shizhong Liao, Hailun Lin, Yinliang Yue, Weiping Wang
Infinite Kernel Learning: Generalization Bounds and Algorithms PDF
Yong Liu, Shizhong Liao, Hailun Lin, Yinliang Yue, Weiping Wang
Probabilistic Non-Negative Matrix Factorization and Its Robust Extensions for Topic Modeling PDF
Minnan Luo, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Yi Yang, Alexander Hauptmann, Qinghua Zheng
Asynchronous Stochastic Proximal Optimization Algorithms with Variance Reduction PDF
Qi Meng, Wei Chen, Jingcheng Yu, Taifeng Wang, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu
Cascade Subspace Clustering PDF
Xi Peng, Jiashi Feng, Jiwen Lu, Wei-Yun Yau, Zhang Yi
Random Features for Shift-Invariant Kernels with Moment Matching PDF
Weiwei Shen, Zhihui Yang, Jun Wang
Asymmetric Discrete Graph Hashing PDF
Xiaoshuang Shi, Fuyong Xing, Kaidi Xu, Manish Sapkota, Lin Yang
Distant Domain Transfer Learning PDF
Ben Tan, Yu Zhang, Sinno Jialin Pan, Qiang Yang
Relational Deep Learning: A Deep Latent Variable Model for Link Prediction PDF
Hao Wang, Xingjian Shi, Dit-Yan Yeung
Efficient Non-Oblivious Randomized Reduction for Risk Minimization with Improved Excess Risk Guarantee PDF
Yi Xu, Haiqin Yang, Lijun Zhang, Tianbao Yang
Multi-View Correlated Feature Learning by Uncovering Shared Component PDF
Xiaowei Xue, Feiping Nie, Sen Wang, Xiaojun Chang, Bela Stantic, Min Yao
A Framework of Online Learning with Imbalanced Streaming Data PDF
Yan Yan, Tianbao Yang, Yi Yang, Jianhui Chen
TaGiTeD: Predictive Task Guided Tensor Decomposition for Representation Learning from Electronic Health Records PDF
Kai Yang, Xiang Li, Haifeng Liu, Jing Mei, Guotong Xie, Junfeng Zhao, Bing Xie, Fei Wang
Deep Learning for Fixed Model Reuse PDF
Yang Yang, De-Chuan Zhan, Ying Fan, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Learning Deep Latent Space for Multi-Label Classification PDF
Chih-Kuan Yeh, Wei-Chieh Wu, Wei-Jen Ko, Yu-Chiang Frank Wang
A Unified Algorithm for One-Cass Structured Matrix Factorization with Side Information PDF
Hsiang-Fu Yu, Hsin-Yuan Huang, Inderjit Dhillon, Chih-Jen Lin
SeqGAN: Sequence Generative Adversarial Nets with Policy Gradient PDF
Lantao Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu
CBRAP: Contextual Bandits with RAndom Projection PDF
Xiaotian Yu, Michael R. Lyu, Irwin King
An Exact Penalty Method for Binary Optimization Based on MPEC Formulation PDF
Ganzhao Yuan, Bernard Ghanem
Fast Compressive Phase Retrieval under Bounded Noise PDF
Hongyang Zhang, Shan You, Zhouchen Lin, Chao Xu
Learning Sparse Task Relations in Multi-Task Learning PDF
Yu Zhang, Qiang Yang
One-Step Spectral Clustering via Dynamically Learning Affinity Matrix and Subspace PDF
Xiaofeng Zhu, Wei He, Yonggang Li, Yang Yang, Shichao Zhang, Rongyao Hu, Yonghua Zhu

Natural Language Processing and Knowledge Representation

Prerequisite Skills for Reading Comprehension: Multi-Perspective Analysis of MCTest Datasets and Systems PDF
Saku Sugawara, Hikaru Yokono, Akiko Aizawa
Efficiently Answering Technical Questions — A Knowledge Graph Approach PDF
Shuo Yang, Lei Zou, Zhongyuan Wang, Jun Yan, Ji-Rong Wen
Incorporating Knowledge Graph Embeddings into Topic Modeling PDF
Liang Yao, Yin Zhang, Baogang Wei, Zhe Jin, Rui Zhang, Yangyang Zhang, Qinfei Chen

Natural Language Processing and Machine Learning

Translation Prediction with Source Dependency-Based Context Representation PDF
Kehai Chen, Tiejun Zhao, Muyun Yang, Lemao Liu
Incorporating Expert Knowledge into Keyphrase Extraction PDF
Sujatha Das Gollapalli, Xiao-li Li, Peng Yang
Recurrent Attentional Topic Model PDF
Shuangyin Li, Yu Zhang, Rong Pan, Mingzhi Mao, Yang Yang

Natural Language Processing and Text Mining

Recurrent Neural Networks with Auxiliary Labels for Cross-Domain Opinion Target Extraction PDF
Ying Ding, Jianfei Yu, Jing Jiang
Efficiently Mining High Quality Phrases from Texts PDF
Bing Li, Xiaochun Yang, Bin Wang, Wei Cui
Collaborative User Clustering for Short Text Streams PDF
Shangsong Liang, Zhaochun Ren, Emine Yilmaz, Evangelos Kanoulas
Greedy Flipping for Constrained Word Deletion PDF
Jin-ge Yao, Xiaojun Wan

Reasoning under Uncertainty

Solving Constrained Combinatorial Optimisation Problems via MAP Inference without High-Order Penalties PDF
Zhen Zhang, Qinfeng Shi, Julian McAuley, Wei Wei, Yanning Zhang, Rui Yao, Anton van den Hengel

Robotics

Associate Latent Encodings in Learning from Demonstrations PDF
Hang Yin, Francisco S. Melo, Aude Billard, Ana Paiva

Vision

Multi-Path Feedback Recurrent Neural Networks for Scene Parsing PDF
Xiaojie Jin, Yunpeng Chen, Zequn Jie, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
Detection and Recognition of Text Embedded in Online Images via Neural Context Models PDF
Chulmoo Kang, Gunhee Kim, Suk I. Yoo
Robust MIL-Based Feature Template Learning for Object Tracking PDF
Xiangyuan Lan, Pong C. Yuen, Rama Chellappa
Visual Object Tracking for Unmanned Aerial Vehicles: A Benchmark and New Motion Models PDF
Siyi Li, Dit-Yan Yeung
Attention Correctness in Neural Image Captioning PDF
Chenxi Liu, Junhua Mao, Fei Sha, Alan Yuille
Fully Convolutional Neural Networks with Full-Scale-Features for Semantic Segmentation PDF
Tianxiang Pan, Bin Wang, Guiguang Ding, Jun-Hai Yong
Privacy-Preserving Human Activity Recognition from Extreme Low Resolution PDF
Michael S. Ryoo, Brandon Rothrock, Charles Fleming, Hyun Jong Yang
Unsupervised Learning of Multi-Level Descriptors for Person Re-Identification PDF
Yang Yang, Longyin Wen, Siwei Lyu, Stan Z. Li
Leveraging Saccades to Learn Smooth Pursuit: A Self-Organizing Motion Tracking Model Using Restricted Boltzmann Machines PDF
Arjun Yogeswaran, Pierre Payeur
Efficient Object Instance Search Using Fuzzy Objects Matching PDF
Tan Yu, Yuwei Wu, Sreyasee Bhattacharjee, Junsong Yuan
Face Hallucination with Tiny Unaligned Images by Transformative Discriminative Neural Networks PDF
Xin Yu, Fatih Porikli

Special Track on Computational Sustainability

Regularization in Hierarchical Time Series Forecasting with Application to Electricity Smart Meter Data PDF
Souhaib Ben Taieb, Jiafan Yu, Mateus Neves Barreto, Ram Rajagopal
Deep Gaussian Process for Crop Yield Prediction Based on Remote Sensing Data PDF
Jiaxuan You, Xiaocheng Li, Melvin Low, David Lobell, Stefano Ermon

Special Track on Integrated Systems

Building Task-Oriented Dialogue Systems for Online Shopping PDF
Zhao Yan, Nan Duan, Peng Chen, Ming Zhou, Jianshe Zhou, Zhoujun Li

EAAI Symposium Full Papers

Recovering Concept Prerequisite Relations from University Course Dependencies PDF
Chen Liang, Jianbo Ye, Zhaohui Wu, Bart Pursel, C. Lee Giles
A Monte Carlo Localization Assignment Using a Neato Vacuum with ROS PDF
Zuozhi Yang, Todd W. Neller

Student Abstracts

Coalition Structure Generation Utilizing Graphical Representation of Partition Function Games PDF
Kazuki Nomoto, Yuko Sakurai, Makoto Yokoo
Audio Feature Learning with Triplet-Based Embedding Network PDF
Xiaoyu Qi, Deshun Yang, Xiaoou Chen
Detecting Review Spammer Groups PDF
Min Yang, Ziyu Lu, Xiaojun Chen, Fei Xu
Attention Based LSTM for Target Dependent Sentiment Classification PDF
Min Yang, Wenting Tu, Jingxuan Wang, Fei Xu, Xiaojun Chen
Authorship Attribution with Topic Drift Model PDF
Min Yang, Dingju Zhu, Yong Tang, Jingxuan Wang
A Computational Assessment Model for the Adaptive Level of Rehabilitation Exergames for the Elderly PDF
Hao Zhang, Chunyan Miao, Han Yu, Cyril Leung
Natural Language Person Retrieval PDF
Tao Zhou, Jie Yu

Demonstrations

AniDraw: When Music and Dance Meet Harmoniously PDF
Yaohua Bu, Tang Taoran, Jia Jia, Ma Zhiyuan, Wu Songyao, You Yuming


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.