Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Applications

Novel Geometric Approach for Global Alignment of PPI Networks PDF
Yangwei Liu, Hu Ding, Danyang Chen, Jinhui Xu

Game Theory and Economic Paradigms

Vote Until Two of You Agree: Mechanisms with Small Distortion and Sample Complexity PDF
Stephen Gross, Elliot Anshelevich, Lirong Xia
Mechanism Design for Multi-Type Housing Markets PDF
Sujoy Sikdar, Sibel Adali, Lirong Xia

Heuristic Search and Optimization

A Fast Algorithm to Compute Maximum k-Plexes in Social Network Analysis PDF
Mingyu Xiao, Weibo Lin, Yuanshun Dai, Yifeng Zeng
A Unified Convex Surrogate for the Schatten-p Norm PDF
Chen Xu, Zhouchen Lin, Hongbin Zha

Knowledge Representation and Reasoning

Ontology-Based Data Access with a Horn Fragment of Metric Temporal Logic PDF
Sebastian Brandt, Elem Güzel Kalaycı, Roman Kontchakov, Vladislav Ryzhikov, Guohui Xiao, Michael Zakharyaschev
Graph-Based Wrong IsA Relation Detection in a Large-Scale Lexical Taxonomy PDF
Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Yi Zhang, Seung-won Hwang, Haixun Wang
On the Transitivity of Hypernym-Hyponym Relations in Data-Driven Lexical Taxonomies PDF
Jiaqing Liang, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Wei Wang, Pinpin Zhu
Don't Forget the Quantifiable Relationship between Words: Using Recurrent Neural Network for Short Text Topic Discovery PDF
Heng-Yang Lu, Lu-Yao Xie, Ning Kang, Chong-Jun Wang, Jun-Yuan Xie

Machine Learning Applications

Multitask Dyadic Prediction and Its Application in Prediction of Adverse Drug-Drug Interaction PDF
Bo Jin, Haoyu Yang, Cao Xiao, Ping Zhang, Xiaopeng Wei, Fei Wang
Learning with Feature Network and Label Network Simultaneously PDF
Yingming Li, Ming Yang, Zenglin Xu, Zhongfei (Mark) Zhang
Collaborative Company Profiling: Insights from an Employee's Perspective PDF
Hao Lin, Hengshu Zhu, Yuan Zuo, Chen Zhu, Junjie Wu, Hui Xiong
On Predictive Patent Valuation: Forecasting Patent Citations and Their Types PDF
Xin Liu, Junchi Yan, Shuai Xiao, Xiangfeng Wang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Low-Rank Linear Cold-Start Recommendation from Social Data PDF
Suvash Sedhain, Aditya Krishna Menon, Scott Sanner, Lexing Xie, Darius Braziunas
Coupling Implicit and Explicit Knowledge for Customer Volume Prediction PDF
Jingyuan Wang, Yating Lin, Junjie Wu, Zhong Wang, Zhang Xiong
Adverse Drug Reaction Prediction with Symbolic Latent Dirichlet Allocation PDF
Cao Xiao, Ping Zhang, W. Art Chaovalitwongse, Jianying Hu, Fei Wang
Modeling the Intensity Function of Point Process Via Recurrent Neural Networks PDF
Shuai Xiao, Junchi Yan, Xiaokang Yang, Hongyuan Zha, Stephen M. Chu
Progressive Prediction of Student Performance in College Programs PDF
Jie Xu, Yuli Han, Daniel Marcu, Mihaela van der Schaar
Bridging Video Content and Comments: Synchronized Video Description with Temporal Summarization of Crowdsourced Time-Sync Comments PDF
Linli Xu, Chao Zhang

Machine Learning Methods

Efficient Online Model Adaptation by Incremental Simplex Tableau PDF
Zhixian Lei, Xuehan Ye, Yongcai Wang, Deying Li, Jia Xu
Infinitely Many-Armed Bandits with Budget Constraints PDF
Haifang Li, Yingce Xia
Low-Rank Tensor Completion with Total Variation for Visual Data Inpainting PDF
Xutao Li, Yunming Ye, Xiaofei Xu
Cost-Sensitive Feature Selection via F-Measure Optimization Reduction PDF
Meng Liu, Chang Xu, Yong Luo, Chao Xu, Yonggang Wen, Dacheng Tao
Asymmetric Discrete Graph Hashing PDF
Xiaoshuang Shi, Fuyong Xing, Kaidi Xu, Manish Sapkota, Lin Yang
Unbiased Multivariate Correlation Analysis PDF
Yisen Wang, Simone Romano, Vinh Nguyen, James Bailey, Xingjun Ma, Shu-Tao Xia
Beyond RPCA: Flattening Complex Noise in the Frequency Domain PDF
Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Rank Ordering Constraints Elimination with Application for Kernel Learning PDF
Ying Xie, Chris H. Q. Ding, Yihong Gong, Zongze Wu
Solving Indefinite Kernel Support Vector Machine with Difference of Convex Functions Programming PDF
Hai-Ming Xu, Hui Xue, Xiao-Hong Chen, Yun-Yun Wang
Cleaning the Null Space: A Privacy Mechanism for Predictors PDF
Ke Xu, Tongyi Cao, Swair Shah, Crystal Maung, Haim Schweitzer
Efficient Non-Oblivious Randomized Reduction for Risk Minimization with Improved Excess Risk Guarantee PDF
Yi Xu, Haiqin Yang, Lijun Zhang, Tianbao Yang
A General Efficient Hyperparameter-Free Algorithm for Convolutional Sparse Learning PDF
Zheng Xu, Junzhou Huang
Multi-View Correlated Feature Learning by Uncovering Shared Component PDF
Xiaowei Xue, Feiping Nie, Sen Wang, Xiaojun Chang, Bela Stantic, Min Yao
TaGiTeD: Predictive Task Guided Tensor Decomposition for Representation Learning from Electronic Health Records PDF
Kai Yang, Xiang Li, Haifeng Liu, Jing Mei, Guotong Xie, Junfeng Zhao, Bing Xie, Fei Wang
Fast Compressive Phase Retrieval under Bounded Noise PDF
Hongyang Zhang, Shan You, Zhouchen Lin, Chao Xu
SCOPE: Scalable Composite Optimization for Learning on Spark PDF
Shen-Yi Zhao, Ru Xiang, Ying-Hao Shi, Peng Gao, Wu-Jun Li

Natural Language Processing and Knowledge Representation

SSP: Semantic Space Projection for Knowledge Graph Embedding with Text Descriptions PDF
Han Xiao, Minlie Huang, Lian Meng, Xiaoyan Zhu

Natural Language Processing and Machine Learning

Maximum Reconstruction Estimation for Generative Latent-Variable Models PDF
Yong Cheng, Yang Liu, Wei Xu
Lattice-Based Recurrent Neural Network Encoders for Neural Machine Translation PDF
Jinsong Su, Zhixing Tan, Deyi Xiong, Rongrong Ji, Xiaodong Shi, Yang Liu
Coupled Multi-Layer Attentions for Co-Extraction of Aspect and Opinion Terms PDF
Wenya Wang, Sinno Jialin Pan, Daniel Dahlmeier, Xiaokui Xiao
Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation PDF
Xing Wang, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li, Deyi Xiong, Min Zhang
Distinguish Polarity in Bag-of-Words Visualization PDF
Yusheng Xie, Zhengzhang Chen, Ankit Agrawal, Alok Choudhary
Topic Aware Neural Response Generation PDF
Chen Xing, Wei Wu, Yu Wu, Jie Liu, Yalou Huang, Ming Zhou, Wei-Ying Ma
Variational Autoencoder for Semi-Supervised Text Classification PDF
Weidi Xu, Haoze Sun, Chao Deng, Ying Tan
Neural Models for Sequence Chunking PDF
Feifei Zhai, Saloni Potdar, Bing Xiang, Bowen Zhou
BattRAE: Bidimensional Attention-Based Recursive Autoencoders for Learning Bilingual Phrase Embeddings PDF
Biao Zhang, Deyi Xiong, Jinsong Su

Natural Language Processing and Text Mining

Word Embedding Based Correlation Model for Question/Answer Matching PDF
Yikang Shen, Wenge Rong, Nan Jiang, Baolin Peng, Jie Tang, Zhang Xiong

Planning and Scheduling

Optimizing Quantiles in Preference-Based Markov Decision Processes PDF
Hugo Gilbert, Paul Weng, Yan Xu
Computational Issues in Time-Inconsistent Planning PDF
Pingzhong Tang, Yifeng Teng, Zihe Wang, Shenke Xiao, Yichong Xu

Robotics

A Diversified Generative Latent Variable Model for WiFi-SLAM PDF
Hao Xiong, Dacheng Tao

Vision

Deep Correlated Metric Learning for Sketch-based 3D Shape Retrieval PDF
Guoxian Dai, Jin Xie, Fan Zhu, Yi Fang
Robust Visual Tracking via Local-Global Correlation Filter PDF
Heng Fan, Jinhai Xiang
An End-to-End Spatio-Temporal Attention Model for Human Action Recognition from Skeleton Data PDF
Sijie Song, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jiaying Liu
Cross-View People Tracking by Scene-Centered Spatio-Temporal Parsing PDF
Yuanlu Xu, Xiaobai Liu, Lei Qin, Song-Chun Zhu

Special Track on Computational Sustainability

Dynamic Optimization of Landscape Connectivity Embedding Spatial-Capture-Recapture Information PDF
Yexiang Xue, Xiaojian Wu, Dana Morin, Bistra Dilkina, Angela Fuller, J. Andrew Royle, Carla P. Gomes

Student Abstracts

Discovering Conversational Dependencies between Messages in Dialogs PDF
Wenchao Du, Pascal Poupart, Wei Xu
Cross-Domain Sentiment Classification via Topic-Related TrAdaBoost PDF
Xingchang Huang, Yanghui Rao, Haoran Xie, Tak-Lam Wong, Fu Lee Wang
A Sampling Based Approach for Proactive Project Scheduling with Time-Dependent Duration Uncertainty PDF
Wen Song, Donghun Kang, Jie Zhang, Hui Xi
Enhancing the Privacy of Predictors PDF
Ke Xu, Swair Shah, Tongyi Cao, Crystal Maung, Haim Schweitzer
Detecting Review Spammer Groups PDF
Min Yang, Ziyu Lu, Xiaojun Chen, Fei Xu
Attention Based LSTM for Target Dependent Sentiment Classification PDF
Min Yang, Wenting Tu, Jingxuan Wang, Fei Xu, Xiaojun Chen

Demonstrations

SenseRun: Real-Time Running Routes Recommendation towards Providing Pleasant Running Experiences PDF
Jiayu Long, Jia Jia, Han Xu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.