Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Technical Papers: Applications

Little Is Much: Bridging Cross-Platform Behaviors through Overlapped Crowds PDF
Meng Jiang, Peng Cui, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Shiqiang Yang
Social Role-Aware Emotion Contagion in Image Social Networks PDF
Yang Yang, Jia Jia, Boya Wu, Jie Tang

Technical Papers: AI and the Web

Identifying Sentiment Words Using an Optimization Model with L1 Regularization PDF
Zhi-Hong Deng, Hongliang Yu, Yunlun Yang
Fortune Teller: Predicting Your Career Path PDF
Ye Liu, Luming Zhang, Liqiang Nie, Yan Yan, David S. Rosenblum
Recommendation with Social Dimensions PDF
Jiliang Tang, Suhang Wang, Xia Hu, Dawei Yin, Yingzhou Bi, Yi Chang, Huan Liu
Semantic Community Identification in Large Attribute Networks PDF
Xiao Wang, Di Jin, Xiaochun Cao, Liang Yang, Weixiong Zhang
Understanding Emerging Spatial Entities PDF
Jinyoung Yeo, Jin-woo Park, Seung-won Hwang
Building a Large Scale Dataset for Image Emotion Recognition: The Fine Print and The Benchmark PDF
Quanzeng You, Jiebo Luo, Hailin Jin, Jianchao Yang
STELLAR: Spatial-Temporal Latent Ranking for Successive Point-of-Interest Recommendation PDF
Shenglin Zhao, Tong Zhao, Haiqin Yang, Michael R. Lyu, Irwin King

Technical Papers: Computational Sustainability and AI

Learning Deep Representation from Big and Heterogeneous Data for Traffic Accident Inference PDF
Quanjun Chen, Xuan Song, Harutoshi Yamada, Ryosuke Shibasaki

Technical Papers: Game Playing and Interactive Entertainment

Poker-CNN: A Pattern Learning Strategy for Making Draws and Bets in Poker Games Using Convolutional Networks PDF
Nikolai Yakovenko, Liangliang Cao, Colin Raffel, James Fan

Technical Papers: Game Theory and Economic Paradigms

False-Name-Proof Locations of Two Facilities: Economic and Algorithmic Approaches PDF
Akihisa Sonoda, Taiki Todo, Makoto Yokoo
Computing Optimal Monitoring Strategy for Detecting Terrorist Plots PDF
Zhen Wang, Yue Yin, Bo An

Technical Papers: Heuristic Search and Optimization

Fast Proximal Linearized Alternating Direction Method of Multiplier with Parallel Splitting PDF
Canyi Lu, Huan Li, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
Fast ADMM Algorithm for Distributed Optimization with Adaptive Penalty PDF
Changkyu Song, Sejong Yoon, Vladimir Pavlovic
Two Efficient Local Search Algorithms for Maximum Weight Clique Problem PDF
Yiyuan Wang, Shaowei Cai, Minghao Yin

Technical Papers: Knowledge Representation and Reasoning

Zero-Suppressed Sentential Decision Diagrams PDF
Masaaki Nishino, Norihito Yasuda, Shin-ichi Minato, Masaaki Nagata

Technical Papers: Machine Learning Applications

Learning to Appreciate the Aesthetic Effects of Clothing PDF
Jia Jia, Jie Huang, Guangyao Shen, Tao He, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Chao Yan
Random Mixed Field Model for Mixed-Attribute Data Restoration PDF
Qiang Li, Wei Bian, Richard Yi Da Xu, Jane You, Dacheng Tao
Learning with Marginalized Corrupted Features and Labels Together PDF
Yingming Li, Ming Yang, Zenglin Xu, Zhongfei (Mark) Zhang
Instilling Social to Physical: Co-Regularized Heterogeneous Transfer Learning PDF
Ying Wei, Yin Zhu, Cane Wing-ki Leung, Yangqiu Song, Qiang Yang
Learning Deep Convolutional Neural Networks for X-Ray Protein Crystallization Image Analysis PDF
Margot Lisa-Jing Yann, Yichuan Tang
Linear Submodular Bandits with a Knapsack Constraint PDF
Baosheng Yu, Meng Fang, Dacheng Tao
Submodular Asymmetric Feature Selection in Cascade Object Detection PDF
Baosheng Yu, Meng Fang, Dacheng Tao, Jie Yin

Technical Papers: Machine Learning Methods

Robustness of Bayesian Pool-Based Active Learning Against Prior Misspecification PDF
Nguyen Viet Cuong, Nan Ye, Wee Sun Lee
Decentralized Approximate Bayesian Inference for Distributed Sensor Network PDF
Behnam Gholami, Sejong Yoon, Vladimir Pavlovic
Assumed Density Filtering Methods for Learning Bayesian Neural Networks PDF
Soumya Ghosh, Francesco Maria Delle Fave, Jonathan Yedidia
Teaching-to-Learn and Learning-to-Teach for Multi-label Propagation PDF
Chen Gong, Dacheng Tao, Jie Yang, Wei Liu
Deep Learning with S-Shaped Rectified Linear Activation Units PDF
Xiaojie Jin, Chunyan Xu, Jiashi Feng, Yunchao Wei, Junjun Xiong, Shuicheng Yan
Accelerating Random Kaczmarz Algorithm Based on Clustering Information PDF
Yujun Li, Kaichun Mo, Haishan Ye
Fast and Accurate Refined Nyström-Based Kernel SVM PDF
Zhe Li, Tianbao Yang, Lijun Zhang, Rong Jin
Multiple Kernel k-Means Clustering with Matrix-Induced Regularization PDF
Xinwang Liu, Yong Dou, Jianping Yin, Lei Wang, En Zhu
Scaling Simultaneous Optimistic Optimization for High-Dimensional Non-Convex Functions with Low Effective Dimensions PDF
Hong Qian, Yang Yu
Learning Sparse Confidence-Weighted Classifier on Very High Dimensional Data PDF
Mingkui Tan, Yan Yan, Li Wang, Anton Van Den Hengel, Ivor W. Tsang, Qinfeng (Javen) Shi
Product Grassmann Manifold Representation and Its LRR Models PDF
Boyue Wang, Yongli Hu, Junbin Gao, Yanfeng Sun, Baocai Yin
Semi-Supervised Dictionary Learning via Structural Sparse Preserving PDF
Di Wang, Xiaoqin Zhang, Mingyu Fan, Xiuzi Ye
Co-Regularized PLSA for Multi-Modal Learning PDF
Xin Wang, MingChing Chang, Yiming Ying, Siwei Lyu
Unsupervised Feature Selection on Networks: A Generative View PDF
Xiaokai Wei, Bokai Cao, Philip S. Yu
Robust Semi-Supervised Learning through Label Aggregation PDF
Yan Yan, Zhongwen Xu, Ivor W. Tsang, Guodong Long, Yi Yang
Analysis-Synthesis Dictionary Learning for Universality-Particularity Representation Based Classification PDF
Meng Yang, Weiyang Liu, Weixin Luo, Linlin Shen
Efficient Average Reward Reinforcement Learning Using Constant Shifting Values PDF
Shangdong Yang, Yang Gao, Bo An, Hao Wang, Xingguo Chen
Learning Continuous-Time Bayesian Networks in Relational Domains: A Non-Parametric Approach PDF
Shuo Yang, Tushar Khot, Kristian Kersting, Sriraam Natarajan
Instance Specific Metric Subspace Learning: A Bayesian Approach PDF
Han-Jia Ye, De-Chuan Zhan, Yuan Jiang
Scalable Completion of Nonnegative Matrix with Separable Structure PDF
Xiyu Yu, Wei Bian, Dacheng Tao
Derivative-Free Optimization via Classification PDF
Yang Yu, Hong Qian, Yi-Qi Hu
On Order-Constrained Transitive Distance Clustering PDF
Zhiding Yu, Weiyang Liu, Wenbo Liu, Yingzhen Yang, Ming Li, B. V. K. Vijaya Kumar
A Proximal Alternating Direction Method for Semi-Definite Rank Minimization PDF
Ganzhao Yuan, Bernard Ghanem
Stochastic Optimization for Kernel PCA PDF
Lijun Zhang, Tianbao Yang, Jinfeng Yi, Rong Jin, Zhi-Hua Zhou
Large-Scale Graph-Based Semi-Supervised Learning via Tree Laplacian Solver PDF
Yan-Ming Zhang, Xu-Yao Zhang, Xiao-Tong Yuan, Cheng-Lin Liu
Multi-Domain Active Learning for Recommendation PDF
Zihan Zhang, Xiaoming Jin, Lianghao Li, Guiguang Ding, Qiang Yang

Technical Papers: Multiagent Systems

Multi-Variable Agents Decomposition for DCOPs PDF
Ferdinando Fioretto, William Yeoh, Enrico Pontelli
Robust Execution of BDI Agent Programs by Exploiting Synergies Between Intentions PDF
Yuan Yao, Brian Logan, John Thangarajah

Technical Papers: NLP and Knowledge Representation

PEAK: Pyramid Evaluation via Automated Knowledge Extraction PDF
Qian Yang, Rebecca J. Passonneau, Gerard de Melo

Technical Papers: NLP and Machine Learning

Jointly Modeling Topics and Intents with Global Order Structure PDF
Bei Chen, Jun Zhu, Nan Yang, Tian Tian, Ming Zhou, Bo Zhang
A Representation Learning Framework for Multi-Source Transfer Parsing PDF
Jiang Guo, Wanxiang Che, David Yarowsky, Haifeng Wang, Ting Liu
A Morphology-Aware Network for Morphological Disambiguation PDF
Eray Yildiz, Caglar Tirkaz, H. Bahadır Sahin, Mustafa Tolga Eren, Omer Ozan Sonmez
Semi-Supervised Multinomial Naive Bayes for Text Classification by Leveraging Word-Level Statistical Constraint PDF
Li Zhao, Minlie Huang, Ziyu Yao, Rongwei Su, Yingying Jiang, Xiaoyan Zhu

Technical Papers: NLP and Text Mining

Tweet Timeline Generation with Determinantal Point Processes PDF
Jin-ge Yao, Feifan Fan, Wayne Xin Zhao, Xiaojun Wan, Edward Chang, Jianguo Xiao
Aggregating Inter-Sentence Information to Enhance Relation Extraction PDF
Hao Zheng, Zhoujun Li, Senzhang Wang, Zhao Yan, Jianshe Zhou

Technical Papers: Planning and Scheduling

Solving Risk-Sensitive POMDPs With and Without Cost Observations PDF
Ping Hou, William Yeoh, Pradeep Varakantham
Solving Goal Recognition Design Using ASP PDF
Tran Cao Son, Orkunt Sabuncu, Christian Schulz-Hanke, Torsten Schaub, William Yeoh
Approximation Algorithms for Route Planning with Nonlinear Objectives PDF
Ger Yang, Evdokia Nikolova

Technical Papers: Vision

Dynamic Concept Composition for Zero-Example Event Detection PDF
Xiaojun Chang, Yi Yang, Guodong Long, Chengqi Zhang, Alexander G. Hauptmann
Concepts Not Alone: Exploring Pairwise Relationships for Zero-Shot Video Activity Recognition PDF
Chuang Gan, Ming Lin, Yi Yang, Gerard de Melo, Alexander G. Hauptmann
Decentralized Robust Subspace Clustering PDF
Bo Liu, Xiao-Tong Yuan, Yang Yu, Qingshan Liu, Dimitris N. Metaxas
Look, Listen and Learn — A Multimodal LSTM for Speaker Identification PDF
Jimmy Ren, Yongtao Hu, Yu-Wing Tai, Chuan Wang, Li Xu, Wenxiu Sun, Qiong Yan
Domain-Constraint Transfer Coding for Imbalanced Unsupervised Domain Adaptation PDF
Yao-Hung Hubert Tsai, Cheng-An Hou, Wei-Yu Chen, Yi-Ren Yeh, Yu-Chiang Frank Wang
Recognizing Actions in 3D Using Action-Snippets and Activated Simplices PDF
Chunyu Wang, John Flynn, Yizhou Wang, Alan Yuille
Pose-Guided Human Parsing by an AND/OR Graph Using Pose-Context Features PDF
Fangting Xia, Jun Zhu, Peng Wang, Alan L. Yuille
Metric Embedded Discriminative Vocabulary Learning for High-Level Person Representation PDF
Yang Yang, Zhen Lei, Shifeng Zhang, Hailin Shi, Stan Z. Li
Large Scale Similarity Learning Using Similar Pairs for Person Verification PDF
Yang Yang, Shengcai Liao, Zhen Lei, Stan Z. Li
Unsupervised Co-Activity Detection from Multiple Videos Using Absorbing Markov Chain PDF
Donghun Yeo, Bohyung Han, Joon Hee Han

Special Track: Computational Sustainability

Spatially Regularized Streaming Sensor Selection PDF
Changsheng Li, Fan Wei, Weishan Dong, Xiangfeng Wang, Junchi Yan, Xiaobin Zhu, Qingshan Liu, Xin Zhang

EAAI Symposium Full Paper

Learning and Using Hand Abstraction Values for Parameterized Poker Squares PDF
Todd W. Neller, Colin M. Messinger, Zuozhi Yang

EAAI Symposium Poster Paper

An Online Logic Programming Development Environment PDF
Christian Reotutar, Mbathio Diagne, Evgenii Balai, Edward Wertz, Peter Lee, Shao-Lon Yeh, Yuanlin Zhang
Using Declarative Programming in an Introductory Computer Science Course for High School Students PDF
Maritza Reyes, Cynthia Perez, Rocky Upchurch, Timothy Yuen, Yuanlin Zhang

Student Abstracts

Efficient Collaborative Crowdsourcing PDF
Zhengxiang Pan, Han Yu, Chunyan Miao, Cyril Leung
Mobility Sequence Extraction and Labeling Using Sparse Cell Phone Data PDF
Yingxiang Yang, Peter Widhalm, Shounak Athavale, Marta C. Gonzalez
Epitomic Image Super-Resolution PDF
Yingzhen Yang, Zhangyang Wang, Zhaowen Wang, Shiyu Chang, Ding Liu, Honghui Shi, Thomas S. Huang
MicroScholar: Mining Scholarly Information from Chinese Microblogs PDF
Yang Yu, Xiaojun Wan
User-Centric Affective Computing of Image Emotion Perceptions PDF
Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Wenlong Xie, Xiaolei Jiang

Doctoral Consortium

Affective Computing and Applications of Image Emotion Perceptions PDF
Sicheng Zhao, Hongxun Yao

What's Hot Papers

Inductive Logic Programming: Challenges PDF
Katsumi Inoue, Hayato Ohwada, Akihiro Yamamoto

Demonstration Papers

EKNOT: Event Knowledge from News and Opinions in Twitter PDF
Min Li, Jingjing Wang, Wenzhu Tong, Hongkun Yu, Xiuli Ma, Yucheng Chen, Haoyan Cai, Jiawei Han
Multi-Agent System Development MADE Easy PDF
Zhiqi Shen, Han Yu, Chunyan Miao, Siyao Li, Yiqiang Chen
A Fraud Resilient Medical Insurance Claim System PDF
Yuliang Shi, Chenfei Sun, Qingzhong Li, Lizhen Cui, Han Yu, Chunyan Miao
DECT: Distributed Evolving Context Tree for Understanding User Behavior Pattern Evolution PDF
Xiaokui Shu, Nikolay Laptev, Danfeng (Daphne) Yao
Productive Aging through Intelligent Personalized Crowdsourcing PDF
Han Yu, Chunyan Miao, Siyuan Liu, Zhengxiang Pan, Nur Syahidah Bte Khalid, Zhiqi Shen, Cyril Leung


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.