Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Technical Papers: Applications

Little Is Much: Bridging Cross-Platform Behaviors through Overlapped Crowds PDF
Meng Jiang, Peng Cui, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Shiqiang Yang
Predicting ICU Mortality Risk by Grouping Temporal Trends from a Multivariate Panel of Physiologic Measurements PDF
Yuan Luo, Yu Xin, Rohit Joshi, Leo Celi, Peter Szolovits

Technical Papers: AI and the Web

Cross-Lingual Taxonomy Alignment with Bilingual Biterm Topic Model PDF
Tianxing Wu, Guilin Qi, Haofen Wang, Kang Xu, Xuan Cui
Online Cross-Modal Hashing for Web Image Retrieval PDF
Liang Xie, Jialie Shen, Lei Zhu

Technical Papers: Game Theory and Economic Paradigms

Optimizing Trading Assignments in Water Right Markets PDF
Yicheng Liu, Pingzhong Tang, Tingting Xu, Hang Zheng
Quantitative Extensions of the Condorcet Jury Theorem with Strategic Agents PDF
Lirong Xia
Lift-Based Bidding in Ad Selection PDF
Jian Xu, Xuhui Shao, Jianjie Ma, Kuang-chih Lee, Hang Qi, Quan Lu

Technical Papers: Heuristic Search and Optimization

Unsupervised Feature Selection by Heuristic Search with Provable Bounds on Suboptimality PDF
Hiromasa Arai, Crystal Maung, Ke Xu, Haim Schweitzer
On the Completeness of Best-First Search Variants That Use Random Exploration PDF
Richard Anthony Valenzano, Fan Xie
Relaxed Majorization-Minimization for Non-Smooth and Non-Convex Optimization PDF
Chen Xu, Zhouchen Lin, Zhenyu Zhao, Hongbin Zha

Technical Papers: Knowledge Representation and Reasoning

Beyond OWL 2 QL in OBDA: Rewritings and Approximations PDF
Elena Botoeva, Diego Calvanese, Valerio Santarelli, Domenico Fabio Savo, Alessandro Solimando, Guohui Xiao
Query Answering with Inconsistent Existential Rules under Stable Model Semantics PDF
Hai Wan, Heng Zhang, Peng Xiao, Haoran Huang, Yan Zhang

Technical Papers: Machine Learning Applications

Deep Neural Networks for Learning Graph Representations PDF
Shaosheng Cao, Wei Lu, Qiongkai Xu
Random Mixed Field Model for Mixed-Attribute Data Restoration PDF
Qiang Li, Wei Bian, Richard Yi Da Xu, Jane You, Dacheng Tao
Learning with Marginalized Corrupted Features and Labels Together PDF
Yingming Li, Ming Yang, Zenglin Xu, Zhongfei (Mark) Zhang
Factorization Ranking Model for Move Prediction in the Game of Go PDF
Chenjun Xiao, Martin Müller
Joint Multi-View Representation Learning and Image Tagging PDF
Zhe Xue, Guorong Li, Qingming Huang
Tracking Idea Flows between Social Groups PDF
Yangxin Zhong, Shixia Liu, Xiting Wang, Jiannan Xiao, Yangqiu Song
Fast Hybrid Algorithm for Big Matrix Recovery PDF
Tengfei Zhou, Hui Qian, Zebang Shen, Congfu Xu

Technical Papers: Machine Learning Methods

Maximum Margin Dirichlet Process Mixtures for Clustering PDF
Gang Chen, Haiying Zhang, Caiming Xiong
Wishart Mechanism for Differentially Private Principal Components Analysis PDF
Wuxuan Jiang, Cong Xie, Zhihua Zhang
Deep Learning with S-Shaped Rectified Linear Activation Units PDF
Xiaojie Jin, Chunyan Xu, Jiashi Feng, Yunchao Wei, Junjun Xiong, Shuicheng Yan
An Efficient Time Series Subsequence Pattern Mining and Prediction Framework with an Application to Respiratory Motion Prediction PDF
Shouyi Wang, Kinming Kam, Cao Xiao, Stephen Bowen, Wanpracha Art Chaovalitwongse
Robust Semi-Supervised Learning through Label Aggregation PDF
Yan Yan, Zhongwen Xu, Ivor W. Tsang, Guodong Long, Yi Yang
A Scalable and Extensible Framework for Superposition-Structured Models PDF
Shenjian Zhao, Cong Xie, Zhihua Zhang
DinTucker: Scaling Up Gaussian Process Models on Large Multidimensional Arrays PDF
Shandian Zhe, Yuan Qi, Youngja Park, Zenglin Xu, Ian Molloy, Suresh Chari

Technical Papers: Multiagent Systems

Efficient Computation of Emergent Equilibrium in Agent-Based Simulation PDF
Zehong Hu, Meng Sha, Moath Jarrah, Jie Zhang, Hui Xi

Technical Papers: NLP and Knowledge Representation

Verb Pattern: A Probabilistic Semantic Representation on Verbs PDF
Wanyun Cui, Xiyou Zhou, Hangyu Lin, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Seung-won Hwang, Wei Wang
Representation Learning of Knowledge Graphs with Entity Descriptions PDF
Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Jia Jia, Huanbo Luan, Maosong Sun
Hashtag-Based Sub-Event Discovery Using Mutually Generative LDA in Twitter PDF
Chen Xing, Yuan Wang, Jie Liu, Yalou Huang, Wei-Ying Ma

Technical Papers: NLP and Machine Learning

Text Matching as Image Recognition PDF
Liang Pang, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Jun Xu, Shengxian Wan, Xueqi Cheng
Inside Out: Two Jointly Predictive Models for Word Representations and Phrase Representations PDF
Fei Sun, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng
A Deep Architecture for Semantic Matching with Multiple Positional Sentence Representations PDF
Shengxian Wan, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Jun Xu, Liang Pang, Xueqi Cheng
Morphological Segmentation with Window LSTM Neural Networks PDF
Linlin Wang, Zhu Cao, Yu Xia, Gerard de Melo
Syntactic Skeleton-Based Translation PDF
Tong Xiao, Jingbo Zhu, Chunliang Zhang, Tongran Liu

Technical Papers: NLP and Text Mining

Reading the Videos: Temporal Labeling for Crowdsourced Time-Sync Videos Based on Semantic Embedding PDF
Guangyi Lv, Tong Xu, Enhong Chen, Qi Liu, Yi Zheng
Discovering User Attribute Stylistic Differences via Paraphrasing PDF
Daniel Preotiuc-Pietro, Wei Xu, Lyle Ungar
Tweet Timeline Generation with Determinantal Point Processes PDF
Jin-ge Yao, Feifan Fan, Wayne Xin Zhao, Xiaojun Wan, Edward Chang, Jianguo Xiao

Technical Papers: Vision

Robust Complex Behaviour Modeling at 90Hz PDF
Xiangyu Kong, Yizhou Wang, Tao Xiang
SentiCap: Generating Image Descriptions with Sentiments PDF
Alexander Patrick Mathews, Lexing Xie, Xuming He
Look, Listen and Learn — A Multimodal LSTM for Speaker Identification PDF
Jimmy Ren, Yongtao Hu, Yu-Wing Tai, Chuan Wang, Li Xu, Wenxiu Sun, Qiong Yan
Pose-Guided Human Parsing by an AND/OR Graph Using Pose-Context Features PDF
Fangting Xia, Jun Zhu, Peng Wang, Alan L. Yuille
Diversified Dynamical Gaussian Process Latent Variable Model for Video Repair PDF
Hao Xiong, Tongliang Liu, Dacheng Tao
Learning Cross-Domain Neural Networks for Sketch-Based 3D Shape Retrieval PDF
Fan Zhu, Jin Xie, Yi Fang
Co-Occurrence Feature Learning for Skeleton Based Action Recognition Using Regularized Deep LSTM Networks PDF
Wentao Zhu, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Yanghao Li, Li Shen, Xiaohui Xie

Special Track: Computational Sustainability

Transfer Learning from Deep Features for Remote Sensing and Poverty Mapping PDF
Michael Xie, Neal Jean, Marshall Burke, David Lobell, Stefano Ermon

Student Abstracts

Weighted A* Algorithms for Unsupervised Feature Selection with Provable Bounds on Suboptimality PDF
Hiromasa Arai, Ke Xu, Crystal Maung, Haim Schweitzer
SPAN: Understanding a Question with Its Support Answers PDF
Liang Pang, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Jun Xu, Xueqi Cheng
User-Centric Affective Computing of Image Emotion Perceptions PDF
Sicheng Zhao, Hongxun Yao, Wenlong Xie, Xiaolei Jiang

Demonstration Papers

An Image Analysis Environment for Species Identification of Food Contaminating Beetles PDF
Daniel Martin, Hongjian Ding, Leihong Wu, Howard Semey, Amy Barnes, Darryl Langley, Su Inn Park, Zhichao Liu, Weida Tong, Joshua Xu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.